2de graad

Melding: De lessentabellen die per studierichting werden gepubliceerd, zijn de vernieuwde lessentabellen die ingaan in schooljaar 2023-2024 in het 3de jaar. Voor het 4de jaar gelden deze lessentabellen pas vanaf schooljaar 2024-2025.

In de tweede graad biedt Het Atheneum een brede waaier aan doorstroomrichtingen aan. Elk van deze studierichtingen bereidt voor op verderstuderen in Hoger Onderwijs. De leerlingen worden ondergedompeld in richtingspecifieke vakken, naast een algemene basisvorming die door elk van deze richtingen wordt gedeeld.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn
nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Sportwetenschappen

Deze richting focust op het bestuderen van wetenschapsdomeinen. Leerlingen beoefenen verschillende bewegings- en sportactiviteiten en krijgen zo een dieper inzicht in toegepaste wetenschappen. De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Leerlingen in deze studierichting zijn gemotiveerd om wetenschappen en hun toepassingen te bestuderen aan de hand van bewegings- en sportactiviteiten. Ze ontwikkelen daarbij een breed bewegingsprofiel (KLUSCE) én bereiken een gevorderd niveau voor meerdere bewegingsactiviteiten.
Hierbij focussen ze op het verbreden en verdiepen van hun technische en tactische bewegingsspecifieke competenties. Dit doen ze binnen drie bewegingsdomeinen: het individuele, interactieve en ritmisch-expressieve domein.

Latijn

In de studierichting Latijn gaan leerlingen thematisch aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Leerlingenprofiel

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die

 • ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven,
 • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
 • ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
 • het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Moderne Talen

Bjj Moderne talen verdiepen leerlingen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse.
Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is.
Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Humane Wetenschappen

De studierichting humane wetenschappen is gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

Economische Wetenschappen

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Bedrijfswetenschappen

Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte van Bedrijfswetenschappen, elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod en verdiepende wiskunde vanuit de basisvorming. Dit laatste met het oog op toepassingen in functie van economische wetenschappen in de derde graad. In tegenstelling tot de studierichting Economische wetenschappen omvat deze studierichting dus een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde.

Bedrijfswetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie.

Wat bieden wij nog aan

Neem zeker ook een kijkje in de het overzicht de studierichtingen die Het Atheneum aanbiedt in de andere graden.