Economie – Moderne talen

 3de graad

Het vak economie wordt vanaf de derde graad opgesplitst in bedrijfsbeleid en algemene economie. Het deelvak bedrijfsbeleid behandelt de aspecten die kaderen binnen het bedrijfsbeleid. Om deze verschillende aspecten van het ondernemen (economische, juridische, boekhoudkundige en ethische) te bestuderen, vertrekken we van de stakeholderstheorie. Volgens deze benadering wordt een bedrijf beschouwd als een netwerk van relaties tussen diverse belangengroepen. Binnen het deelvak algemene economie worden macro-economische verschijnselen geanalyseerd.

In deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal, grammatica en de kennismaking met (anderstalige) literatuur. Naast Nederlands, Frans en Engels maak je ook kennis met Duits en eventueel Spaans, tenzij ge kiest voor het extra pakket van 2u Wiskunde.

 

Voor welke leerlingen?

Je kiest voor de studierichting Economie-Moderne talen omdat je:

    • geïnteresseerd bent in economie, actualiteit en het bedrijfsleven;
    • grammaticale principes snel door hebt en ze ook vlot kan toepassen;
    • aanleg en interesse hebt voor talen en algemene kennis;
    • zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren, ook in vreemde talen;
    • inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver hebt.

 

Wat na de derde graad?

Met deze economische opleiding kan je zonder problemen een professionele bachelor starten.
Denk aan bedrijfsmanagement (marketing, financiën- en verzekeringswezen, rechtspraktijk, eventmanagement, internationaal ondernemen en KMO), communicatiebeheer, lerarenopleiding, toegepaste informatica, journalistiek, toerisme, …

Ook een academische bachelor en master is mogelijk: (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, criminologie, politieke en sociale wetenschappen, toegepaste taalkunde, taal- en letterkunde… Een brede opleiding waarmee je alle kanten uit kan!

Hoofdvakken

Economie

Het pakket van 5 uur wordt opgesplitst in enerzijds algemene economie en anderzijds bedrijfsbeleid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan ondernemerschap en fiscaal recht.

In het onderdeel algemene economie komen zowel macro-economische onderwerpen zoals economische kringloop, conjunctuur en internationale betrekkingen aan bod. Maar ook de micro-economie met de studie van de consument, producent wordt grondig bestudeerd. In het vakonderdeel bedrijfsbeleid wordt de levensloop van een onderneming doorgelicht, dus vanaf de oprichting tot het einde van een onderneming – met o.a. het faillissement – maar ook aspecten zoals personeelsbeleid en management worden bestudeerd. Daar wordt dieper ingegaan op marketing. De praktische kant van de onderneming – zoals de bespreking van rendabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en ook de kostprijsberekening – komt ook uitvoerig aan bod

Ondanks het feit dat een attest bedrijfsbeheer in Vlaanderen niet meer verplicht is, wordt er gewerkt rond ondernemerschap om de leerlingen het belang van een goede voorbereiding bij het starten van een zelfstandige zaak aan te leren. Iedereen die werkt, moet belastingen betalen. Vandaar dat er ook geprobeerd wordt om toch de beginselen van fiscaal recht mee te geven.

Tijdens de lessen wordt er vaak verwezen naar de actualiteit. Met recente artikels en opdrachten wordt het belang van de huidige economische toestand verwerkt in de lessen. Zowel aan de theoretische benadering als aan toepassingen op allerlei vlakken wordt de nodige aandacht gegeven. Dit kan klassikaal, individueel en in groep opgevat worden.

Veel leerlingen uit deze richting stromen door naar economische opleidingen in hoger onderwijs (hogeschool en universiteit). De cursus economie blijft een belangrijk naslagwerk in deze opleidingen.

Nederlands

Wie kiest voor de richting Moderne Talen, kiest er ook voor om de onderwijstaal zelf – het Nederlands – extra onder de loep te nemen. Op een creatieve, communicatiegerichte en onderzoekende manier doorgronden we deze boeiende taal in al haar facetten. Zo stellen we vast dat literatuur onmogelijk los te koppelen is van de maatschappij waarin we leven en dat er niet zoiets bestaat als ‘het’ Nederlands.

Frans en Engels

Naast de drie uren Engels en Frans in het vaste gedeelte, krijg je nog een extra uurtje Frans en Engels aangeboden. Tijdens deze extra uren draait alles rond communicatie. De vier vaardigheden – lezen, schrijven, luisteren en spreken – komen uitvoerig aan bod. Aan de hand van hedendaags beeldmateriaal trachten wij onze woordenschat uit te breiden en de luistervaardigheid te verbeteren. Met behulp van creatieve spreekopdrachten proberen we de durf om te spreken in een vreemde taal aan te wakkeren. Met behulp van authentiek tekstmateriaal slagen wij erin om onze kennis van de Franse en Engelse en Amerikaanse cultuur uit te breiden. Kortom: na vier jaar in deze richting, kan je alle kanten op!

Duits en Spaans

Het doel van de lessen Duits en Spaans is leerlingen begeesteren voor hun prachtige taal en cultuur. De lessen zijn gericht op communicatieve vaardigheden, het aanleren van strategieën en de bereidheid en durf om te communiceren en informatie uit te wisselen in het Duits en Spaans. Een aantal behandelde thema’s zijn: shoppen, eten en drinken, school … Er wordt gebruikgemaakt van ondersteunend visueel en auditief materiaal en verschillende werkvormen. Het leerklimaat in de les Duits en Spaans is positief en er wordt gefocust op wat goed gaat. Leerlingen moeten geen voorkennis hebben van het Duits of van het Spaans, iedereen begint op gelijke hoogte.”

Zin om bij ons te komen studeren?